ЈН 1.1.57/2018.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.57/2018.- ОСТАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, Партија 2-Филтери
34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.12.2018.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.12.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.57 П2

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд