ЈН 1.1.20/2018 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.10.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
16.11.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
16.11.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели п2

Одлука о додели п3

Обавештење о закљученом уговору П2

Обавештење о закљученом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд