Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОП ЈН 1.1.80/2018 НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ, GPRS

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.11.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ОП ЈН 1.1.80/2018 НАБАВКА СОФТВЕРА ЗА СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ, GPRS
48000000 - Програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.12.2018. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
07.12.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне 30.11.2018.

Појашњење конкурсне 03.12.2018.

Појашњење конкурсне 05.12.2018.

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд