ЈН 1.2.11/18 - СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/18 - СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR“

50114000 -услуге поправке и одржавања теретних возилаа

Линк на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

08.02.2019. до 13:00
Јавно отварање понуда:
08.02.2019. у 13:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа