Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.1.3/2018 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44113140-туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.02.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
18.02.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације од 30.01.2019.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд