Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.12/2018 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 1- Сервис грађевинских машина марке „CAT“ Партија 2- Сервис за надоградњу ротопресе Партија 5-Сервис --поправка грађевинске машине ваљак марке "BOMAG" Партија 6-Сервис-поправ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.12/2018 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА
Партија 1- Сервис грађевинских машина марке „CAT“
Партија 2- Сервис за надоградњу ротопресе
Партија 5-Сервис --поправка грађевинске машине ваљак марке "BOMAG"
Партија 6-Сервис-поправка за трактор марке "LAMBORGINI RG"
Партија 7-Сервис-поправка возила "HYUNDAI"
Партија 8-Сервис-поправка за трактор "ИМТ" и "БЕЛАРУС"

Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- 98300000 - разне услуге
Партија 2- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 5- 98300000 - разне услуге
Партија 6- 50800000-разне услуге поправке и одржавања
Партија 7- 50112200-услуге одржавања аутомобила
Партија 8- 50800000-разне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.04.2018. до 13 часова
Јавно отварање понуда:
24.04.2018. у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1 Конкурсне документације

Прилог 2 Конкурсне документације

Прилог 3 Конкурсне документације

Прилог 4 Конкурсне документације

Прилог 5 Конкурсне документације

Прилог 6 Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.12/2018 Семе за цвеће

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.03.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Семе за цвеће редни број ЈН 1.1.12/2018
03111900 Семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ - ринфуз ОП ЈН 1.1.1/2018 Партија 2 – Расути материјал и Партија 3 -Ризла

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ - ринфуз ОП ЈН 1.1.1/2018
Партија 2 – Расути материјал и Партија 3 -Ризла

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.04.2018. године до 11 часова,
Јавно отварање понуда:
12.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН1.1.51/2018-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА Партија 1-Резервни делови за трактор марке " Прима“ и трактор марке АGT 830 са прикључцима Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1-Резервни делови за трактор марке " Прима“ и трактор марке АGT 830 са прикључцима-34913000- разни резервни делови
Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима-34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.04.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације 1 1 51 18 П1

ПРИЛОГ 2 конкурсне документације 1.1.51.18 П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.106 /2017 - ЕНЕРГЕНТИ -Гасно уље екстра лако ЕВРО Л Уља за ложење средње С

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

09000000 Нафтни деривати,гориво, ел енергија и др. извори енергије

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.04.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 106 17 кон

Прва измена и допуна кон документације 1 1 106 17 кон 2

Појашњење и додатне информације

 

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.50 /2018 Делови за уређаје марке "STIHL"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.50 /2018 Делови за уређаје марке "STIHL"
34913000 – Разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=183106

Рок за достављање понуда:
12.04.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
12.04.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.11/2018 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.04.2018. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
10.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 11 18 Партија 1

ПРИЛОГ 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 11 18 Партија 2

ПРИЛОГ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 11 18 Партија 3

ПРИЛОГ 8 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 2 11 18 Партија 8

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

1.1.61/2018 Делови за уређаје марке „ KUBOTA“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.61/2018 Делови за уређаје марке „ KUBOTA“

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.35/2018 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.35/2018 ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 3- Нова санитарна галантерија, 39300000-разна опрема
Партија 4- Материјал за заливне системе, 43323000 – опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
05.04.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.04.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације  за П4 од 21.03.2018.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ОП ЈН 1.2.35./2018- УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, Партија 2- Услуга израде дигиталне и офсетне штампе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ОП ЈН 1.2.35./2018- УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, Партија 2- Услуга израде дигиталне и офсетне штампе

79800000 – услуге штампања и сродне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182601

Рок за достављање понуда:
02.04.2018. до 9 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2018. у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.17/2018- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.17/2018- БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,
Партија 1- Боје и лакови за метал и дрво
44800000- боје, лакови и смоле

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182575

Рок за достављање понуда:
03.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 13.03.2018.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.17 /2018 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 3-Потрошни материјал (саргија,манила,гуртне) за заштиту дрворедних садница

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.3018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.17 /2018 БОЈЕ, ЛАКОВИ И ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, Партија 3-Потрошни материјал (саргија,манила,гуртне) за заштиту дрворедних садница
44800000 Боје,лакови и смоле

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182571

Рок за достављање понуда:
04.04.2018 године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
04.04.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОД 23.03.2018

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.49 /2018 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.49 /2018 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.60/2018 ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2018 ЕЛЕКТРО ДЕЛОВИ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА СА СПЕЦИЈАЛНОМ НАДГРАДЊОМ
34913000 -разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182493

Рок за достављање понуда:
03.04.2018 године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.04.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.59 /2018 -КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 2-Лежајеви за мобилијар

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.02.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.59 /2018 -КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 2-Лежајеви за мобилијар 44440000 лежајеви

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.04.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 01.03.2018.

Измена конкурсне документације 02.03.2018.

Појашњење конкурсне документације 13.03.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 23.03.2018.

Измена конкурсне документације 23.03.2018.

 

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.9/2018 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.9/2018 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара
50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.38/2017- УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО МОНИТОРИНГОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.38/2017- УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО МОНИТОРИНГОМ
Назив и ознака из општег речника набавки: 79710000 – услуге обезбеђења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације од 02.03.2018. 

Појашњење конкурсне документације од 23.03.2018.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.22 /2018 - ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ,Партија 1-Метални делови за дечије реквизите

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.03.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.10 /2018 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 2-Травнo семе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана21.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.03.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
23.03.2018. године. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.56/2018. - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.56/2018. - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УРЕЂАЈЕ И ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

34913000 – разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.03.2018. у 13 часова
Јавно отварање понуда:
23.03.2018. у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 26.02.2018.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.63/2018- АУТО ЦЕРАДЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

АУТО ЦЕРАДЕ редни број ЈН 1.1.63/2018
39522110 цераде

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.03.2018. године у 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.54 /2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ, Партија 1- Делови за путничко возило "ZASTAVA 101" и "LADA" Партија 2-Резервни делови за трактор марке "IMT", "IMR" и "BELARUS"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.02.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.54 /2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ, Партија 1- Делови за путничко возило "ZASTAVA 101" и "LADA" Партија 2-Резервни делови за трактор марке "IMT", "IMR" и "BELARUS"

34913000 – Разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=181906

Рок за достављање понуда:
27.03.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
27.03.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПРИЛОГ 2 УЗ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.9/2018- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа, Партија 2-Обла грађа-трупци

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.9/2018- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа, Партија 2-Обла грађа-трупци
03419100 – производи од дрвне грађе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=181740

Рок за достављање понуда:
21.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.03.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 22.02.2018. године

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.7/2018-МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА, Партија 1-Метални профили Партија 2-Арматурно гвожђе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

44316400 – метални производи
14711000- гвожђе

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.03.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 1 7 П1П2 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.47/2018 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана12.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.47/2018 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 1-Резервни делови за грађевинске машине марке "14. октобар"

 34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ П1 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.2/2018- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 2- Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.1.2/2018- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ, Партија 2- Грађевински разни материјал

44110000 –грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.03.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
29.03.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације од 19.02.2018.

Измена конкурсне документације  од 26.02.2018.

Измена конкурсне документације  од 08.03.2018. 

ПРИЛОГ  уз измену од 08.03.2018. 

Обавештење о продужењу рока 09.03.2018.

Обавештење о продужењу рока 13.03.2018.

Обавештење о продужењу рока 14.03.2018.

Обавештење о продужетку рока 16.03.2018.

Обавештење о продужетку рока 22.03.2018.

Измена конкурсне документације 14.03.2018.

ПРИЛОГ  уз измену од 14.03.2018.

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 2 18 П2 16.03.2018.

ПРИЛОГ уз измену конкурсне документације 1 1 2 П2 16.03.2018.

Измена конкурсне документације 1 1 2 18 П2 22.03.2018.

ПРИЛОГ уз измену конкурсне документације 1 1 2 18 П2 22.03.2018.

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.125/2017 СОФТВЕРСКИ МОДУЛ ЗА МАГАЦИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.125/2017 СОФТВЕРСКИ МОДУЛ ЗА МАГАЦИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=181312

Рок за достављање понуда:
14.03.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
14.03.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.58 /2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ Партија 1-Делови за косачицу марке "HITTNER" Партија 2-Делови за моторне косачице марке "BCS"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.58 /2017 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА МОТОРНЕ КОСАЧИЦЕ
Партија 1-Делови за косачицу марке "HITTNER" и Партија 2-Делови за моторне косачице марке "BCS"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=180552

Рок за достављање понуда:
05.03.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.03.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДГОВОР ОД 13.02.2018

ОДГОВОР ОД 14.02.2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА HITTNER

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА BCS

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

1.2.8/2017- РЕМОНТ - ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана29.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

1.2.8/2017- РЕМОНТ - ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Штампа

ЈН 1.1.123/2017 – БАГЕР

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана16.01.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.123/2017 – БАГЕР- 43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2018. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2018. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације 08.02.2018.

Измена конкурсне документације 12.02.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.52 /2017--РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.52 /2017--РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА
Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС"
Партија 3-Делови за теретна возила марке "КИА"
Партија 4-Делови за теретна возила марке "MULTICAR" са прикључцима
34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.02.2018. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
20.02.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конк.документације

ПРИЛОГ 3 конк.документације

ПРИЛОГ 4 конк.документације

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 24.01.2018.

Одлука о додели уговора П3

Одлука о додели уговора П4

Одлука о додели уговора П1

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П4

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.51 /2017-ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.51 /2017-ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“

34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.02.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Штампа

  • 1
  • 2

© ЈКП Зеленило-Београд