Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН МВ 1.1.40/2017- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ,Партија 1- Водоводни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН МВ 1.1.40/2017- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ,Партија 1- Водоводни материјал

44115210 – водоинсталатерски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.02.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
22.02.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.7/2017-УСЛУГА ИНТЕРНЕТA, Партија 2- УСЛУГА обнове и подршке за антивирусно решење ADAPTIVE Defense 360 „Client Server anti-virus/anti-malware“ и EDR (Endpoint Detection&Response)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

72400000 – услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2018 . године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.65/2017 - КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 3 -Кардани за прикључне уређаје

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.65/2017 -КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА , Партија 3 - Кардани за прикључне уређаје

34913000 -разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=179523&idp=179521&vz=2

Рок за достављање понуда:
22.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.02.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.64/2017 - НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ, Партија 2 -Ножеви за глодач пањева марке ( Fermex)

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ ,Партија 2 -Ножеви за глодач пањева марке ( Fermex), редни број ЈН 1.1.64/2017,


Назив и ознака из општег речника набавки: 34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2018. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.124/2017 -БУЛДОЗЕР

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана16.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.02.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.123/2017 – БАГЕР

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана16.01.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.123/2017 – БАГЕР- 43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.02.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.122/2017 - КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.122/2017 - КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА
43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.52 /2017--РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.52 /2017--РЕЗЕВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА
Партија 1-Делови за теретна возила марке "МЕРЦЕДЕС"
Партија 3-Делови за теретна возила марке "КИА"
Партија 4-Делови за теретна возила марке "MULTICAR" са прикључцима
34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.02.2018. године до 9 часова
Јавно отварање понуда:
20.02.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конк.документације

ПРИЛОГ 3 конк.документације

ПРИЛОГ 4 конк.документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.53 /2017- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ, Партија 2-Резервни делови за грађевинске машине марке "CAT"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.53 /2017- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ,
Партија 2-Резервни делови за грађевинске машине марке "CAT" 

34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конк.докум.

ПРИЛОГ 2 конк.докум.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.51 /2017-ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.51 /2017-ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МАРКЕ „ ФАП“

34330000 резервни делови за теретна возила, доставна возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.02.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.86/2017 СОФТВЕР ЗА „2Д“ ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2018.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.02.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.120./2017- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз, Расути материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН МВ 1.1.120./2017- ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз, Расути материјал
44113000- материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.02.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
13.02.2018. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације од 12.01.2018.

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.121/2017 – ДРВНА ГРАЂА- Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.121/2017 – ДРВНА ГРАЂА- Резана грађа: 03419100 – производи од дрвне грађе

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.02.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.88/2017 СОФТВЕР ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:ЈН 1.1.88/2017 СОФТВЕР ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА
48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
30.01.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
30.01.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН бр. 1.1.80./2017 -СОФТВЕР ЗА ПРАЋЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ТРАНСАКЦИЈА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр. 1.1.80./2017 -СОФТВЕР ЗА ПРАЋЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ТРАНСАКЦИЈА
48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.01.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.01.2018. године у 11часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.93 /2017- НАБАВКА МАШИНЕ ЗА ВАЂЕЊЕ САДНИЦА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
22.01.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
22.01.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 93 17 261217

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

 

Штампа

ЈН 1.1.21 /2017- ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ Партија 2-Пластични делови за дечије реквизите Партија 4-Опрема за дечије реквизите

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.21 /2017- ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ДЕЧИЈЕ РЕКВИЗИТЕ
Партија 2-Пластични делови за дечије реквизите
Партија 4-Опрема за дечије реквизите
43325000 -опрема за паркове и дечија игралишта

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=177558

Рок за достављање понуда:
23.01.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.01.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 4

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.109/2017 – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 15.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.109/2017 – ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА
43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
16.01.2018. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
16.01.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.39/2017 -ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ Партија 4-Синтетичка паста за заштиту биља

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

39820000 органска површинска активна средства

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.01.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
12.01.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.111 /2017 - ЕКСЦЕНТАР ПРЕСА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.111 /2017 - ЕКСЦЕНТАР ПРЕСА
43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.01.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.01.2018. године у 11часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.70/2017 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, Партија 1 – Зимска радна одећа, униформе и заштитна средства, Партија 2 – Специјална заштитна средства и Партија 3 – Заштитне рукавице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.70/2017 -ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ,
Партија 1 – Зимска радна одећа, униформе и заштитна средства, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 – Специјална заштитна средства, 18143000 – заштитна опрема
Партија 3 – Заштитне рукавице, 18143000 – заштитна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.01.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.01.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 1-Хумус

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.11.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 1-Хумус
03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.12.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.12.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора 1 1 10 17 П1

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.64/2017 - НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.11.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

НОЖЕВИ И ДЕЛОВИ ЗА СПЕЦИЈАЛНЕ УРЕЂАЈЕ И ХОРТИКУЛТУРНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ
, редни број ЈН 1.1.64/2017

Партија 2 -Ножеви за глодач пањева марке ( Fermex)
Партија 3-Ножеви и делови за косионе уређаје

Назив и ознака из општег речника набавки: 34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.12.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.12.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка за Партија 2 -Ножеви за глодач пањева марке ( Fermex)

Одлука о додели уговора Партија 3-Ножеви и делови за косионе уређаје

Обавештење о обустави поступка Партија 2 -Ножеви за глодач пањева марке ( Fermex)

 

 

Штампа

ЈН 1.1.105/2017.– МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ СПЕЦИФИЧНИХ ЗАЛИВНИХ СИСТЕМА, ради закључења оквирног споразума

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.11.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43323000- опрема за наводњавање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.12.2017. године до 12:00 часова
Јавно отварање понуда:
07.12.2017. године у 12 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 1 105 17

Измена и допуна конкурсне документације 1 1 10517 091117

Измена и допуна ПРИЛОГА 1 конкурсне документације 1 1 105 17 091117

Појашњење и додатне информације

Појашњење конкурсне документације  24.11.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije od 28.11.2017.

Измена и допуна ПРИЛОГА 1 конкурсне документације од 28.11.2017.

Измена и допуна конкурсне документације од 29.11.2017.

Измена и допуна ПРИЛОГА конкурсне документације од 29.11.2017.

Обавештење о продужењу рока  за подношење понуда

Одлука но закључењу оквирног споразума 1 1 105 17

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 1 105 17

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.11.2017 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
03121000 –хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=173967

Рок за достављање понуда:
05.12.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.12.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.83 /2017- Набавка опреме за одржавање травњака

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.10.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.11.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
23.11.2017. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 1 83 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.3/2017 – ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.3/2017 – ТУЦАНИК
44113140 – туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.10.2017. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
20.10.2017. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151569

Рок за достављање понуда:
14.02.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
14.02.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације П2

Измена конкурсне документације 26.01.2017.

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 10.11.2016. године

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147310

Рок за достављање понуда:
12.12.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.12.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1 кон.док. ПАРТИЈА1

Прилог 2 кон.док. ПАРТИЈА 2

Прилог 4 кон.док. ПАРТИЈА 4

Прилог 5 кон.док. ПАРТИЈА 5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П2

Одлука о додели П5

Обавештење о закљученом уговору П5

Oдлука о додели П1

Одлука о додели П4

Одлука о додели П2

Штампа

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Партија 1 - Летња радна одећа Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Партија 1 - Летња радна одећа
Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Партија 1- Летња радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2- Заштитна средства- обућа, 18830000- заштитна обућа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.06.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.06.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна 1 1 60 П2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 13062016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 20 06 2016

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели П1

Обавештење о закљученом уговору 1 1 60 П1

Oдлука о додели П2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

OБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Oдлука о обустави поступка П2

Обавештење о обустави поступка П2

Штампа

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз
44111200 – цемент
44113000 – материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.05.2016. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
06.05.2016. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2 Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН бр. 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2- Услуга мобилног интернета
72400000- услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.15. до 9 :00 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.15. у 9:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

  • 1
  • 2

© ЈКП Зеленило-Београд