Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.44/2017- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ- Партија 1- За реуматолошка обољења

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.05.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.44/2017- УСЛУГЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ РАДНЕ ИНВАЛИДНОСТИ- Партија 1- За реуматолошка обољења

92000000 -Услуге у области рекреације, културе и спорта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.06.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.06.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.10 /2018 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.05.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.06.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.06.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.4/2018 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.05.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.4/2018 УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА
98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=186893

Рок за достављање понуда:
08.06.2018 године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.06.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.128/2017 – УТОВАРИВАЧ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.04.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.128/2017 – УТОВАРИВАЧ
43300000- грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.05.2018. године до 11:00 часова
Јавно отварање понуда:
25.05.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 128 17

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.129/2017 КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА СА ПРИКЉУЧЦИМА

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана25.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.05.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
25.05.2018. године. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна 1 1 129 17 040518

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.9/2018- ДРВНА ГРАЂА, Партија 3 – Дрвени анкери

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.9/2018- ДРВНА ГРАЂА, Партија 3 – Дрвени анкери
03419100 – производи од дрвне грађе

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1862507

Рок за достављање понуда:
15.05.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
15.05.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.34/2018 ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ Партија 3 - Супстрати за производњу расада

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.34/2018 ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ
Партија 3 - Супстрати за производњу расада

24000000 хемијски производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.05.2018. у 11 :00
Јавно отварање понуда:
08.05.2018. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.12/2018 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 1- Сервис грађевинских машина марке „CAT“ Партија 2- Сервис за надоградњу ротопресе Партија 5-Сервис --поправка грађевинске машине ваљак марке "BOMAG" Партија 6-Сервис-поправ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.12/2018 СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА
Партија 1- Сервис грађевинских машина марке „CAT“
Партија 2- Сервис за надоградњу ротопресе
Партија 5-Сервис --поправка грађевинске машине ваљак марке "BOMAG"
Партија 6-Сервис-поправка за трактор марке "LAMBORGINI RG"
Партија 7-Сервис-поправка возила "HYUNDAI"
Партија 8-Сервис-поправка за трактор "ИМТ" и "БЕЛАРУС"

Назив и ознака из општег речника набавки:
Партија 1- 98300000 - разне услуге
Партија 2- 50114000 - услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 5- 98300000 - разне услуге
Партија 6- 50800000-разне услуге поправке и одржавања
Партија 7- 50112200-услуге одржавања аутомобила
Партија 8- 50800000-разне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.04.2018. до 13 часова
Јавно отварање понуда:
24.04.2018. у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1 Конкурсне документације

Прилог 2 Конкурсне документације

Прилог 3 Конкурсне документације

Прилог 4 Конкурсне документације

Прилог 5 Конкурсне документације

Прилог 6 Конкурсне документације

Измена конкурсне документације 1 2 12 18 П1П8 130418

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели Уговора  П1

Одлука о додели Уговора П2

Одлука о додели Уговора П5

 Одлука о додели уговора П6

Одлука о додели Уговора П7

Одлука о додели Уговора П8

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.12/2018 Семе за цвеће

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.03.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Семе за цвеће редни број ЈН 1.1.12/2018
03111900 Семење цвећа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели Уговора

Остала обавештења

Штампа

ЈН1.1.51/2018-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗГЛОБНЕ ТРАКТОРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА Партија 1-Резервни делови за трактор марке " Прима“ и трактор марке АGT 830 са прикључцима Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 1-Резервни делови за трактор марке " Прима“ и трактор марке АGT 830 са прикључцима-34913000- разни резервни делови
Партија 2-Делови за тракторе марке "RONDO" са прикључцима-34913000- разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
11.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
11.04.2018. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације 1 1 51 18 П1

ПРИЛОГ 2 конкурсне документације 1.1.51.18 П2

Одлука о додели уговора 1 1 51 18 П1

Одлука о додели уговора 1 1 51 18 П2

Појашњење и додатне информације

Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П2

Остала обавештења

Штампа

ОП ЈН 1.2.35./2018- УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, Партија 2- Услуга израде дигиталне и офсетне штампе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ОП ЈН 1.2.35./2018- УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ, Партија 2- Услуга израде дигиталне и офсетне штампе

79800000 – услуге штампања и сродне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182601

Рок за достављање понуда:
02.04.2018. до 9 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2018. у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.49 /2018 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.49 /2018 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ -Делови за уређаје марке "HUSQVARNA"
34913000 – Разни резервни делови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације

ПРИЛОГ 1 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.59 /2018 -КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 2-Лежајеви за мобилијар

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.02.2018.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.59 /2018 -КАРДАНИ, ЛЕЖАЈЕВИ, ХИДРАУЛИЧНА ЦРЕВА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И ВОЗИЛА, Партија 2-Лежајеви за мобилијар 44440000 лежајеви

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
02.04.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 01.03.2018.

Измена конкурсне документације 02.03.2018.

Појашњење конкурсне документације 13.03.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 23.03.2018.

Измена конкурсне документације 23.03.2018.

Одлука о додели уговора П2

 

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.9/2018 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА, Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.9/2018 РЕМОНТ-ПОПРАВКА АГРЕГАТА И ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛА
Партија 8- Ремонт-поправка делова од челика и гуме за израду мобилијара
50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Штампа

ЈН 1.2.38/2017- УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО МОНИТОРИНГОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 26.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.38/2017- УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА СА ВИДЕО МОНИТОРИНГОМ
Назив и ознака из општег речника набавки: 79710000 – услуге обезбеђења

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације од 02.03.2018. 

Појашњење конкурсне документације од 23.03.2018.

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.63/2018- АУТО ЦЕРАДЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

АУТО ЦЕРАДЕ редни број ЈН 1.1.63/2018
39522110 цераде

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.03.2018. године у 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.123/2017 – БАГЕР

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана16.01.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.123/2017 – БАГЕР- 43300000 – грађевинске машине и опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2018. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2018. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације 08.02.2018.

Измена конкурсне документације 12.02.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

 

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.121/2017 – ДРВНА ГРАЂА- Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.01.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.121/2017 – ДРВНА ГРАЂА- Резана грађа: 03419100 – производи од дрвне грађе

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.02.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
14.02.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Штампа

ЈН 1.1.70/2017 ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ, Партија 1 – Зимска радна одећа, униформе и заштитна средства, Партија 2 – Специјална заштитна средства и Партија 3 – Заштитне рукавице

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.12.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.70/2017 -ЗИМСКА РАДНА ОДЕЋА И ОСТАЛА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА РАДНИКЕ,
Партија 1 – Зимска радна одећа, униформе и заштитна средства, 35113400 – заштитна и сигурносна одећа
Партија 2 – Специјална заштитна средства, 18143000 – заштитна опрема
Партија 3 – Заштитне рукавице, 18143000 – заштитна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
04.01.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.01.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Одлука о додели уговора П3

Oбавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П3

Обавештење о закљученом уговору П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

 

Штампа

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.11.2017 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
03121000 –хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=173967

Рок за достављање понуда:
05.12.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
05.12.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JН 1.1.3/2017 – ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.3/2017 – ТУЦАНИК
44113140 – туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.10.2017. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
20.10.2017. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.8/2016 РЕМОНТ-ПОПРАВКА ХТП ВОЗИЛА, Партија 2 -Ремонт-поправка надградње код возила са дизалицом
50224000- услуге ремонта возних средстава

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=151569

Рок за достављање понуда:
14.02.2017. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
14.02.2017. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације П2

Измена конкурсне документације 26.01.2017.

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 10.11.2016. године

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.11.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.11/2016 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
Партија 1-Сервис-поправка возила тип "MERCEDES"
Партија 2-Сервис-поправка возила тип "FAP"
Партија 4-Сервис-поправка возила марке "MULTICAR
Партија 5-Сервис-поправка за машине марке "WILLE"

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=147310

Рок за достављање понуда:
12.12.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.12.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог 1 кон.док. ПАРТИЈА1

Прилог 2 кон.док. ПАРТИЈА 2

Прилог 4 кон.док. ПАРТИЈА 4

Прилог 5 кон.док. ПАРТИЈА 5

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Обавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П2

Одлука о додели П5

Обавештење о закљученом уговору П5

Oдлука о додели П1

Одлука о додели П4

Одлука о додели П2

Штампа

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ Партија 1 - Летња радна одећа Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.05.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.60/2016 ЛИЧНА И СПЕЦИЈАЛНА ЗАШТИТИНА ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Партија 1 - Летња радна одећа
Партија 2 - Заштитна средства- обућа

Партија 1- Летња радна одећа, 35113400 -заштитна и сигурносна одећа
Партија 2- Заштитна средства- обућа, 18830000- заштитна обућа

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.06.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.06.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна 1 1 60 П2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 13062016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 20 06 2016

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о додели П1

Обавештење о закљученом уговору 1 1 60 П1

Oдлука о додели П2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

OБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Oдлука о обустави поступка П2

Обавештење о обустави поступка П2

Штампа

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 31.03.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

JН 1.1.1/2016 – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ- ринфуз
44111200 – цемент
44113000 – материјал за изградњу путева

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.05.2016. године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
06.05.2016. године у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2 Услуга мобилног интернета

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.08.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
ЈН бр. 1.2.60/2015 – УСЛУГА ИНТЕРНЕТА, Партија 2- Услуга мобилног интернета
72400000- услуге интернета

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
18.09.15. до 9 :00 часова
Јавно отварање понуда:
18.09.15. у 9:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.29./2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.05.2015. године.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
ЈН 1.1.29/2015- ВОДОВОДНИ И ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
Партија 4- Материјал за заливне системе : 43323000 –опрема за наводњавање
Партија 5- Електро материјал: 31711000 – електронски материјал

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.06.2015. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.06.2015. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.29/14, интерни број ОП 12Д/14 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије"в , бр. 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки 24.03.2014. године. Опис предмета јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавке:

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗИЛА ЈН бр. 1.1.29/14, интерни број ОП 12Д/14
Партија 1- Делови за теретна возила марке „ МЕРЦЕДЕС“
Партија 2- Делови за теретна возила марке „ ZASTAVA IVECO“ и „ ZASTAVA ZK 101“
Партија 3- Дeлови за теретна возила марке „ KIA“
34330000- резервни делови за теретна возила, доставна возила

Рок за достављање понуда:
23.04.2014. до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.04.2014. у 11 час 15 мин

Преузимање докумената

Појашњење и додатне информације
Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд