Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.1.30/2018 - TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 2- Тонери и кетриџи за штампаче марке „CANON“, Партија 4- Тонери и кетриџи за штампаче марке „SHARP“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.01.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=205577

Рок за достављање понуда:
17.01.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.56/2018- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХИДРОТЕХНИЧКОГ УРЕЂЕЊА ТОПЧИДЕРСКОГ ПАРКА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.56/2018- ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХИДРОТЕХНИЧКОГ УРЕЂЕЊА ТОПЧИДЕРСКОГ ПАРКА
71320000 –услуга техничког пројектовања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.01.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.01.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ КОНКУРСНЕ ДОК ТOPCIDERSKI PARK

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

Земља за цвеће редни број ЈН МВ 1.1.27/2018

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.12.2018.  године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Земља за цвеће редни број ЈН МВ 1.1.27/2018
Назив и ознака из општег речника набавки
03100000 - Пољопривредни и хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.01.2019. до 13:00
Јавно отварање понуда:
08.01.2019. у 13:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.18/2018- Услуга сервисирања противпожарних апарата

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

50800000- разне услуге поправке и одржавања

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.01.2019. године. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.48/2018 Услуга архивирања регистратурског материјала

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

79995100-услуге архивирања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

08.01.2019. године до 11 часова

Јавно отварање понуда:
08.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.25/2018 - Услуга одржавања постојећег софтверског решења

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.25/2018 - Услуга одржавања постојећег софтверског решења
72267100 - одржавање софтвера за информационе технологије

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=204544

Рок за достављање понуда:
09.01.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.01.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.16/2018 РЕМОНТ КОТЛОВА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

50531100- услуге поправке и одржавања котлова

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.12.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
28.12.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.24/2018- УСЛУГА ОДРЖАВАЊА , СЕРВИСИРАЊА И НАДОГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

50343000 – услуге поправке и одржавања видео опреме

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.12.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.12.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА Партија 2-Електрични апарати (шпорети, решои и остало) редни број ЈН МВ 1.1.67/2018

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.12.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ГРЕЈНИХ ТЕЛА И КЛИМА УРЕЂАЈА Партија 2-Електрични апарати (шпорети, решои и остало) редни број ЈН МВ 1.1.67/2018

Назив и ознака из општег речника набавки
31600000 Електрична опрема и апарати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:

21.12.2018. до 12:00
Јавно отварање понуда

21.12.2018. у 12:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације

Остала обавештења

Одлука о додели уговора

Штампа

ЈНМВ Броj 1.1.40/2018 - УЉА И МАЗИВА,Партија 1 – Уља и мазива, Партија 2 – Средства за хлађење

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 20.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ Броj 1.1.40/2018 - УЉА И МАЗИВА,Партија 1 – Уља и мазива, Партија 2 – Средства за хлађење

09211000 – уља за подмазивање

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=201482

Рок за достављање понуда:
30.11.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
30.11.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације

Друга измена  и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Tрећа измена и допуна конкурсне документације

Oдлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.51/2018-УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

98300000- Разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.11.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.11.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 51 18

Обавештење о закљученом уговору 1 2 51 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.55/2018 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА-ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.55/2018 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА-ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.11.2018. до 9 часова
Јавно отварање понуда:
19.11.2018. у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ броj 1.1.28/2018 – НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.28/2018 – НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ

45223100 –састављање металних конструкција

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=200558

Рок за достављање понуда:
20.11.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
20.11.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

1.1.30/2018- TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 5- Тонери и кетриџи за штампаче марке „KYOCERA“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
15.11.2018. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
15.11.2018. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 1 30 18

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.28/2018- УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.28/2018- УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Партија 1- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за трактор марке " SAME"са иверачем " Ротор"
Партија 5- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- кипер четвороосовински марке " МАN"
Партија 6- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- путар, кипер 2т " Opel Movano"
Партија 7- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за мотокултиватор марке" BCS" са мулчером
Назив и ознака из општег речника набавки:
50800000- разне услуге поправке и одржавања
50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П5

Одлука о додели уговора П6

Одлука о додели уговора П7

Oбавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П6
Oбавештење о закљученом уговору П7

Oбавештење о закљученом уговору П5

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.32/2018 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА,Партија 1-Услуга сечења и савијања лима

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.32/2018 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА,Партија 1-Услуга сечења и савијања лима
98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182013

Рок за достављање понуда:
02.03.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.03.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДГОВОР ОД 23.02.2018

ОДГОВОР 2 ОД 23.02.2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд