ЈН БР. 1.2.11/2020-СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

Партија 2- 50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила
Партија 3- 50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.04.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.04.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 2 конкурсне документације 1 2 11 20

ПРИЛОГ 3 конкурсне документације 1 2 11 20

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора П3

Oдлука о додели уговора  П2

Обавештење о закљученом уговор П2

Обавештење о закљу ченом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа