ЈН 1.3.1/2020 - Радови нискоградње

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.06.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

 

ЈН 1.3.1/2020 - Радови нискоградње
45000000- грађевински радови

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
27.07.2020.године до 09:00 часова
Јавно отварање понуда:
27.07.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

ПРИЛОГ (ЦРТЕЖИ)

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  16.07.20.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ( ПРИЛОГ) 16.07.20.

Обавештење о продужењу рока 16.07.20.

Одлука о закључењу оквирног споразума 1 3 1 2020

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 3 1 2020

Обавештење о закљученом уговору 1 3 1 20 1-8

Обавештење о закљученом уговору 1 3 1 20 9-11

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа