ЈН 1.2.34/2020 УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ,Партија 1-Услуга израде информативних табли

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.34/2020 УСЛУГА ИЗРАДЕ ИНФОРМАТИВНИХ ТАБЛИ И ДИГИТАЛНЕ И ОФСЕТНЕ ШТАМПЕ,Партија 1-Услуга израде информативних табли

79800000 – услуге штампања и сродне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
31.07.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
31.07.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 34 2020 П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа