ЈН 1.2.25 /2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ Партија 3- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- кипер четвороосовински марке " МАN" Партија 11-Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама на тракторима марке "КУ

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.25 /2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Партија 3- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- кипер четвороосовински марке " МАN"
Партија 11-Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама на тракторима марке "КУБОТА" 8560, "STW37" са прикључцимa и самоходним косачицама марке "КУБОТА ГЗД 21"

 50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.08.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 11

Одлука о додели уговора 1 2 25 20 П11

Одлука о додели уговора 1 2 25 П3

Обавештењео закљученом уговору П11

Обавештење о закљученом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа