У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак
  • ЈН 1.2.25 /2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ Партија 3- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- кипер четвороосовински марке " МАN" Партија 11-Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама на тракторима марке "КУ

ЈН 1.2.25 /2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ Партија 3- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- кипер четвороосовински марке " МАN" Партија 11-Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама на тракторима марке "КУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.25 /2020 УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Партија 3- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- кипер четвороосовински марке " МАN"
Партија 11-Редован сервис у гарантном року са неопходним поправкама на тракторима марке "КУБОТА" 8560, "STW37" са прикључцимa и самоходним косачицама марке "КУБОТА ГЗД 21"

 50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
07.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
07.08.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 11

Одлука о додели уговора 1 2 25 20 П11

Одлука о додели уговора 1 2 25 П3

Обавештењео закљученом уговору П11

Обавештење о закљученом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд