ЈН 1.2.12 /2020- СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 2- Сервис-поправка за надоградњу ротопресе Партија 3- Сервис- поправка за надоградњу цистерне Партија 4- Сервис-поправка за надоградњу миксера Партија 5-Сервис

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.09.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.09.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 4

ПРИЛОГ 5

ПРИЛОГ 6

ПРИЛОГ 8

ПРИЛОГ 9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П5
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П6
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВРУ Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 9

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа