У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак
  • ЈН 1.2.12 /2020- СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 2- Сервис-поправка за надоградњу ротопресе Партија 3- Сервис- поправка за надоградњу цистерне Партија 4- Сервис-поправка за надоградњу миксера Партија 5-Сервис

ЈН 1.2.12 /2020- СЕРВИС ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА, ТРАКТОРА И НАДОГРАДЊА ВОЗИЛА Партија 2- Сервис-поправка за надоградњу ротопресе Партија 3- Сервис- поправка за надоградњу цистерне Партија 4- Сервис-поправка за надоградњу миксера Партија 5-Сервис

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

50114000 – услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
01.09.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
01.09.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3

ПРИЛОГ 4

ПРИЛОГ 5

ПРИЛОГ 6

ПРИЛОГ 8

ПРИЛОГ 9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П5
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П6
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВРУ Партија 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 9

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд