Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.1.7/2019 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА Партија 1-Метални профили Партија 2-Арматурно гвожђе

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.05.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.7/2019 МАТЕРИЈАЛ ОД ГВОЖЂА И ЛИМА
Партија 1-Метални профили
Партија 2-Арматурно гвожђе

44316400 – метални производи
14711000- гвожђе

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=214198

Рок за достављање понуда:
04.06.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.06.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 13.05.2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П1

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд