ЈН 1.1.50/2020 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ, Партија 3- Резервни делови за комуналне машине марке „DULEVO“

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.50/2020 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ, Партија 3- Резервни делови за комуналне машине марке „DULEVO“

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244983

Рок за достављање понуда:
02.09.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
02.09.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 26.08.2020.

Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа