У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН 1.1.50/2020 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ, Партија 3- Резервни делови за комуналне машине марке „DULEVO“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.07.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.50/2020 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА КОМУНАЛНЕ МАШИНЕ, ПУТНИЧКА ВОЗИЛА И ТРАКТОРЕ, Партија 3- Резервни делови за комуналне машине марке „DULEVO“

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244983

Рок за достављање понуда:
02.09.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
02.09.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 26.08.2020.

Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд