ЈНМВ броj 1.2.13/2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ,Партија 1-Услуга одржавања електро алата Партија 3-Услуга одржавања агрегата, радних станица и компресора

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.08.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.2.13/2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ,
Партија 1-Услуга одржавања електро алата
Партија 3-Услуга одржавања агрегата, радних станица и компресора

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=245232

Рок за достављање понуда:
13.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.08.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 13 20 П3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П1

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа