У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке мале вредности
  • ЈНМВ броj 1.2.13/2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ,Партија 1-Услуга одржавања електро алата Партија 3-Услуга одржавања агрегата, радних станица и компресора

ЈНМВ броj 1.2.13/2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ,Партија 1-Услуга одржавања електро алата Партија 3-Услуга одржавања агрегата, радних станица и компресора

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.08.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.2.13/2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ,
Партија 1-Услуга одржавања електро алата
Партија 3-Услуга одржавања агрегата, радних станица и компресора

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=245232

Рок за достављање понуда:
13.08.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
13.08.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 13 20 П3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ П1

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд