ЈНМВ броj 1.1.15/2019- ШРАФОВСКА РОБА, Партија 2-Ланци за дечије реквизите

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.15/2019- ШРАФОВСКА РОБА, Партија 2-Ланци за дечије реквизите
44521200 -катанци и ланци

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234401

Рок за достављање понуда:
28.01.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
28.01.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа