ЈНМВ 1.2.28/2019 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.28/2019 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА
Партија 1-Услуга сечења и савијања лима
Партија 2-Услуга сечења на ЦНЦ машини
98300000-разне услуге

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.11.2019. до 9:00 часова
Јавно отварање понуда:
13.11.2019. у 9 часова и 15 минута 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа