У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈНМВ 1.2.28/2019 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.28/2019 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА
Партија 1-Услуга сечења и савијања лима
Партија 2-Услуга сечења на ЦНЦ машини
98300000-разне услуге

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.11.2019. до 9:00 часова
Јавно отварање понуда:
13.11.2019. у 9 часова и 15 минута 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд