ЈНМВ 1.1.38/2020- САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.38/2020- САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА

39300000-разна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору

 

Штампа