У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈНМВ 1.1.38/2020- САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.38/2020- САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА

39300000-разна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору

 

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд