ЈНМВ 1.1.38/2019 - УЉА И МАЗИВА Партија 1-Уља и мазива Партија 2- Средства за хлађење

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

09211000 – уља за подмазивање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.01.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа