ЈН МВ 1.1.81/2019- СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕЗПРЕКИДНА НАПАЈАЊА

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

48822000-Рачунарски сервери

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.10.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
14.10.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације 1 1 81 19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа