ЈН 1.1.36/2020- ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ - Супстрати за производњу расада

Написано .

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.36/2020- ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ - Супстрати за производњу расада

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236367

Рок за достављање понуда:
13.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
13.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа