Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.1.61/2019 АЛАТ, Партија 6 - Стругарски алат

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

АЛАТ, Партија Партија 6 - Стругарски алат, редни број ЈНМВ броj 1.1.61/2019
44512000 -разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.11.2019. до 11:00
Јавно отварање понуда:
14.11.2019. у 11:15

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.30/2019 УСЛУГА ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (стишљивости)

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.30/2019 УСЛУГА ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (стишљивости)
71510000 –услуге испитивања терена

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=228879

Рок за достављање понуда:
15.11.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
15.11.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.28/2019 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.28/2019 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА
Партија 1-Услуга сечења и савијања лима
Партија 2-Услуга сечења на ЦНЦ машини
98300000-разне услуге

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.11.2019. до 9:00 часова
Јавно отварање понуда:
13.11.2019. у 9 часова и 15 минута 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.25/2019 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА -ГПС

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.25/2019 - УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ СОФТВЕРСКОГ РЕШЕЊА СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА -ГПС

48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=228598

Рок за достављање понуда:
07.11.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
07.11.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда 14.11.2019.

Прва измена и допуна Конкурсне документације

Одговор на питања од 18.11.2019.

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.90/2019- НАБАВКА КОМУНАЛНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ БИЦИКАЛА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

34420000- бицикли са помоћним мотором

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.11.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
08.11.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

1.1.70/2019- НАБАВКА САМОХОДНИХ РОТАЦИОНИХ КОСАЧИЦА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.70/2019- НАБАВКА САМОХОДНИХ РОТАЦИОНИХ КОСАЧИЦА
16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.11.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.11.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 1 70 2019

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

JНМВ 1.1.71/2019 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ-ТРИМЕРА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 18.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

JНМВ 1.1.71/2019 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ-ТРИМЕРА
16600000 - Специјалне пољопривредне или шумарске машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=227828

Рок за достављање понуда:
28.10.2019. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
28.10.2019. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.59/2019 Ауто цераде

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.10.2019.године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.59/2019 Ауто цераде
39522110 цераде

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=227613

Рок за достављање понуда:
28.10.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.10.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.18/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.18/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ,

Партија 2-Емулзије за чишћење снега
Партија 3-Со за топљење снега и леда (индустријска со)

44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

 Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.10.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.10.2019. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 1.1.18/2019 П2  

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.72/2019- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ-АГРЕГАТА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.72/2019- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ-АГРЕГАТА
16000000- пољоприведне машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
25.10.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
25.10.2019.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.81/2019- СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕЗПРЕКИДНА НАПАЈАЊА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

48822000-Рачунарски сервери

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.10.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
14.10.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације 1 1 81 19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.36/2019 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, Партија 1- Стручно оспособљавање за услугу сертификација бравара- заваривача

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.09.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

80000000 – Услуге образовања и стручног оспособљавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.09.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.09.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1.2.3619 П1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.28/2019- TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 6- Тонери и кетриџи за штампаче марке „KONICA“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.28/2019- TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 6- Тонери и кетриџи за штампаче марке „KONICA“
30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације од 20.08.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ броj 1.1.5/2019-ВОДООТПОРНИ ШПЕР И ГРАЂЕВИНСКЕ ПЛОЧЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.5/2019-ВОДООТПОРНИ ШПЕР И ГРАЂЕВИНСКЕ ПЛОЧЕ

- 44191100- шперплоча

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.07.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.07.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.30/2018 - TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 2- Тонери и кетриџи за штампаче марке „CANON“, Партија 4- Тонери и кетриџи за штампаче марке „SHARP“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.01.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=205577

Рок за достављање понуда:
17.01.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЗА П2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЗА П4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА П4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.51/2018-УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

98300000- Разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.11.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.11.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 51 18

Обавештење о закљученом уговору 1 2 51 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.55/2018 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА-ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.55/2018 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА-ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.11.2018. до 9 часова
Јавно отварање понуда:
19.11.2018. у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.28/2018- УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.28/2018- УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Партија 1- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за трактор марке " SAME"са иверачем " Ротор"
Партија 5- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- кипер четвороосовински марке " МАN"
Партија 6- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- путар, кипер 2т " Opel Movano"
Партија 7- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за мотокултиватор марке" BCS" са мулчером
Назив и ознака из општег речника набавки:
50800000- разне услуге поправке и одржавања
50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П5

Одлука о додели уговора П6

Одлука о додели уговора П7

Oбавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П6
Oбавештење о закљученом уговору П7

Oбавештење о закљученом уговору П5

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.32/2018 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА,Партија 1-Услуга сечења и савијања лима

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.32/2018 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА,Партија 1-Услуга сечења и савијања лима
98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182013

Рок за достављање понуда:
02.03.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.03.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДГОВОР ОД 23.02.2018

ОДГОВОР 2 ОД 23.02.2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд