Важно!

ОБАВЕЗНО ПРЕ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ОБАВЕЗНО ПРЕ ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ НАБАВКУ ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ ПОСТОЈИ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  • Почетна
  • У току
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.2.17/2020 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМАТИЗАЦИОНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.17/2020 УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КЛИМАТИЗАЦИОНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ
50730000 –услуге поправке и одржавања расхладних група

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=238680

Рок за достављање понуда:
24.03.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
24.03.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 4- Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 10.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 4- Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине
44512000 – разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
20.03.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
20.03.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ броj 1.1.35/2020-ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HAGLEITNER"

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана04.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

33700000 – производи за личну негу

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
17.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.41/2020- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА-Материјал за аутокозметику

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.41/2020- ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОЗИЛА-Материјал за аутокозметику
39831500 – Средства за чишћење аутомбила

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2667977

Рок за достављање понуда:
12.03.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
12.03.2020. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.22/2020 НАБАВКА - ФИТНЕС КАРДИО РЕКВИЗИТА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.22/2020 НАБАВКА - ФИТНЕС КАРДИО РЕКВИЗИТА
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237012

Рок за достављање понуда:
03.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
03.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.24 /2020 - ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.24 /2020 - ЗЕМЉА ЗА ЦВЕЋЕ

03100000 - Пољопривредни и хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.03.2020.године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
03.03.2020.године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор и појашњење конкурсне документације 26.02.2020.

Одлука о додели уговора 1 1 24 20 180320

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ броj 1.1.21/2020- ДЕЛОВИ-МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

43325000 опрема за паркове и дечија игралишта

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236744

Рок за достављање понуда:
03.03.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.03.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Остала обавештења

Штампа

ЈН 1.1.36/2020- ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ - Супстрати за производњу расада

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.36/2020- ЗАШТИТНА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА И СУПСТРАТИ - Супстрати за производњу расада

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236367

Рок за достављање понуда:
13.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
13.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.20/2020 ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.20/2020 ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ ТЕРЕНЕ
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236283

Рок за достављање понуда:
20.02.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
20.02.2020. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ броj 1.1.25/2020- НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 06.02.2020.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.25/2020- НОСАЧИ ОД БРОНЗЕ ЗА КЛУПЕ У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ
44212240-носачи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.02.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
19.02.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације  10.02.2020.

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.38/2020- САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.38/2020- САНИТАРНА ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ СМЕШТАЈА

39300000-разна опрема

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oбавештење о закљученом уговору

 

Штампа

ЈНМВ бр. 1.1.61/2019 — АЛАТ, Партија 1 - Пољопривредни ручни алат

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 22.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ бр. 1.1.61/2019 — АЛАТ, Партија 1 - Пољопривредни ручни алат
44511000-ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234759

Рок за достављање понуда:
03.02.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
03.02.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.20/2019 - Услуга одржавања постојећег софтверског решења

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 17.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.20/2019 - Услуга одржавања постојећег софтверског решења

72267100 0- одржавање софтвера за информационе технологије

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234492

Рок за достављање понуда:
28.01.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
28.01.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ броj 1.1.15/2019- ШРАФОВСКА РОБА, Партија 2-Ланци за дечије реквизите

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.15/2019- ШРАФОВСКА РОБА, Партија 2-Ланци за дечије реквизите
44521200 -катанци и ланци

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234401

Рок за достављање понуда:
28.01.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
28.01.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.38/2019 - УЉА И МАЗИВА Партија 1-Уља и мазива Партија 2- Средства за хлађење

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 23.12.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

09211000 – уља за подмазивање

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
03.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.01.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ Партија 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.28/2019 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.28/2019 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА
Партија 1-Услуга сечења и савијања лима
Партија 2-Услуга сечења на ЦНЦ машини
98300000-разне услуге

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.11.2019. до 9:00 часова
Јавно отварање понуда:
13.11.2019. у 9 часова и 15 минута 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.18/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.18/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ,

Партија 2-Емулзије за чишћење снега
Партија 3-Со за топљење снега и леда (индустријска со)

44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

 Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.10.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.10.2019. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 1.1.18/2019 П2  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ1.1.18/2019 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 1.1.18/2019 П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 1 1 18/ 2019 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ 1 1 18/2019П3

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 1 1 18 19 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 1 1 18/2019 П3

 

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.81/2019- СЕРВЕРСКА ОПРЕМА И БЕЗПРЕКИДНА НАПАЈАЊА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

48822000-Рачунарски сервери

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
14.10.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
14.10.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ конкурсне документације 1 1 81 19

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Oбавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.36/2019 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, Партија 1- Стручно оспособљавање за услугу сертификација бравара- заваривача

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 11.09.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

80000000 – Услуге образовања и стручног оспособљавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.09.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.09.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1.2.3619 П1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.1.28/2019- TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 6- Тонери и кетриџи за штампаче марке „KONICA“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.08.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.28/2019- TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 6- Тонери и кетриџи за штампаче марке „KONICA“
30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
29.08.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
29.08.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна конкурсне документације од 20.08.2019.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ броj 1.1.5/2019-ВОДООТПОРНИ ШПЕР И ГРАЂЕВИНСКЕ ПЛОЧЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.07.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.5/2019-ВОДООТПОРНИ ШПЕР И ГРАЂЕВИНСКЕ ПЛОЧЕ

- 44191100- шперплоча

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.07.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.07.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.1.30/2018 - TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ, Партија 2- Тонери и кетриџи за штампаче марке „CANON“, Партија 4- Тонери и кетриџи за штампаче марке „SHARP“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.01.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

30125110-тонер за ласерске штампаче и телефакс машине

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=205577

Рок за достављање понуда:
17.01.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.01.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЗА П2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЗА П4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА П4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА П2

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.51/2018-УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРИБАВЉАЊА САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 14.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

98300000- Разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
26.11.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
26.11.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 2 51 18

Обавештење о закљученом уговору 1 2 51 18

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.55/2018 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА-ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 08.11.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.55/2018 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА-ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА СПОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.11.2018. до 9 часова
Јавно отварање понуда:
19.11.2018. у 9 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Остала обавештења

Штампа

ЈН МВ 1.2.28/2018- УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 09.03.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.28/2018- УСЛУГЕ СЕРВИСА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Партија 1- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за трактор марке " SAME"са иверачем " Ротор"
Партија 5- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- кипер четвороосовински марке " МАN"
Партија 6- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за теретно возило- путар, кипер 2т " Opel Movano"
Партија 7- Сервис у гарантном року са неопходним поправкама за мотокултиватор марке" BCS" са мулчером
Назив и ознака из општег речника набавки:
50800000- разне услуге поправке и одржавања
50114000- услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
19.03.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
19.03.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог конкурсне документације

Одлука о додели уговора П1

Одлука о додели уговора П5

Одлука о додели уговора П6

Одлука о додели уговора П7

Oбавештење о закљученом уговору П1

Oбавештење о закљученом уговору П6
Oбавештење о закљученом уговору П7

Oбавештење о закљученом уговору П5

Остала обавештења

Штампа

ЈНМВ 1.2.32/2018 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА,Партија 1-Услуга сечења и савијања лима

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.32/2018 ДРУГЕ ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ ЗА АНГАЖОВАЊЕ АЛАТА И УРЕЂАЈА,Партија 1-Услуга сечења и савијања лима
98300000-разне услуге

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182013

Рок за достављање понуда:
02.03.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
02.03.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДГОВОР ОД 23.02.2018

ОДГОВОР 2 ОД 23.02.2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Штампа

© ЈКП Зеленило-Београд