У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.112/2016 СОФТВЕР ЗА „2Д“ ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 0901.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.112/2016 СОФТВЕР ЗА „2Д“ ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Назив и ознака из општег речника набавки:
48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.02.2017 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.02.2017 . године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 112 250117

Одговор 1 1 1 112 030217

Одлука о обустави 1 1 112

Обавештење обустави поступка 1 1 112

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

  • 1
  • 2

© ЈКП Зеленило-Београд