У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.1.2/2020 -ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.03.2020.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2/2020 -ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал
44110000 -грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.04.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.04.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 2 2020 П2 260320

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступак

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.9/2020- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

 

ЈН 1.1.9/2020- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

34928210-дрвени стубови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237803

Рок за достављање понуда:
02.04.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор ЈН 1.1.9/2020 

Одговор ЈН 1.1.9/2020 П1

Одговор ЈН 1.1.9/2020 П1 

Одговор ЈН 1.1.9/2020 П1

Одлука о обустави поступка 

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.3/2020 ТУЦАНИК

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.3/2020 ТУЦАНИК
44113140 – туцаник

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.03.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.03.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступ

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.2.10/2019 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке „MULTICAR“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.10/2019 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке „MULTICAR“
50114000 -услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234390

Рок за достављање понуда:
18.02.2020. године до 09 часова

Јавно отварање понуда:
18.02.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
03121000 –хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.10.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
06.10.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен
03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167333

Рок за достављање понуда:
04.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.09.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 1 1 10П3

Обавештење о обустави поступка 1 1 10 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

  • 1
  • 2

© ЈКП Зеленило-Београд