У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.9/2020- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 03.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

 

ЈН 1.1.9/2020- ДРВНА ГРАЂА, Партија 1-Резана грађа

34928210-дрвени стубови

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237803

Рок за достављање понуда:
02.04.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
02.04.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор ЈН 1.1.9/2020 

Одговор ЈН 1.1.9/2020 П1

Одговор ЈН 1.1.9/2020 П1 

Одговор ЈН 1.1.9/2020 П1

Одлука о обустави поступка 

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд