У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.2/2020 -ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.03.2020.. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.2/2020 -ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПРОИЗВОДИ,Партија 2-Грађевински разни материјал
44110000 -грађевински материјали

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.04.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.04.2020. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор 1 1 2 2020 П2 260320

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступак

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд