У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен
03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167333

Рок за достављање понуда:
04.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.09.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 1 1 10П3

Обавештење о обустави поступка 1 1 10 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд