• Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

Јавне набавке велике вредности - отворени поступак

ЈН 1.2.10/2019 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке „MULTICAR“

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.2.10/2019 СЕРВИС-ПОПРАВКА ВОЗИЛА ТЕРЕТНИХ, КОМУНАЛНИХ И ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, Партија 4-Сервис-поправка возила марке „MULTICAR“
50114000 -услуге поправке и одржавања теретних возила

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234390

Рок за достављање понуда:
18.02.2020. године до 09 часова

Јавно отварање понуда:
18.02.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прилог уз конкурсну документацију

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 04.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.12/2017 БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ,ЦВЕЋЕ И СЕМЕ,Партија 5-РЕПРО МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
03121000 –хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
06.10.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
06.10.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 02.08.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.10 /2017 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ТРАВЊАКА , Партија 3-Травни бусен
03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=167333

Рок за достављање понуда:
04.09.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
04.09.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 1 1 10П3

Обавештење о обустави поступка 1 1 10 П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.112/2016 СОФТВЕР ЗА „2Д“ ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 0901.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН 1.1.112/2016 СОФТВЕР ЗА „2Д“ ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Назив и ознака из општег речника набавки:
48000000- програмски пакети и информациони системи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.02.2017 . године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.02.2017 . године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 112 250117

Одговор 1 1 1 112 030217

Одлука о обустави 1 1 112

Обавештење обустави поступка 1 1 112

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд