У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.1.89/2019 АЛАТ-Ручни аутомеханичарски алат

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.11.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.89/2019 -АЛАТ-Ручни аутомеханичарски алат

44511000- ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
16.12.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
16.12.2019. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 1 1 89 19 091219

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 89 2019 09122019

Прва измена и допуна конкурсне документације 1 1 89 2019 09122019

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.1.18/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.18/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ,

Партија 2-Емулзије за чишћење снега
Партија 3-Со за топљење снега и леда (индустријска со)

44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

 Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.10.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.10.2019. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 1.1.18/2019 П2  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ1.1.18/2019 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 1.1.18/2019 П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 1 1 18/ 2019 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ 1 1 18/2019П3

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 1 1 18 19 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 1 1 18/2019 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ 1 1 18/19 П3

Одлука о обустави поступка П3

Обавештење о обустави поступка 1 1 18 п3 19

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.3/2019 ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ –Услуга ангажовања нисконосеће приколице

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 19.03.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.3/2019 ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ –Услуга ангажовања нисконосеће приколице
60000000– Услуге превоза ( изузев превоза отпада)

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=211194

Рок за достављање понуда:
28.03.2019. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
28.03.2019. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.34./2018- УСЛУГА ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (стишљивости)

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана14.05.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.34./2018- УСЛУГА ТЕРЕНСКЕ ПРОВЕРЕ НАБИЈЕНОСТИ ТЛА (стишљивости)

71510000 –услуге испитивања терена

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.05.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
24.05.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.41/2018 ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ „МИЛИЋЕВО БРДО“,“ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК-ШУМЕ“ И „РЕПИШТЕ“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.04.2018. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.41/2018 ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ „МИЛИЋЕВО БРДО“,“ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК-ШУМЕ“ И „РЕПИШТЕ“
71243000-израда нацрта планова (системи и интеграција)

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
08.05.2018. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
08.05.2018. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.21/2018 - ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 05.04.2018 године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.21/2018 - ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ И ПВЦ саксије

03120000-Хортикултурни производи и производи из расадника

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=184930

Рок за достављање понуда:
17.04.2018. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
17.04.2018. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности

Oбавештење о обустави поступка јавне набавке

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд