У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ Броj 1.1.54 /2016.- ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ „ IMT BOLJEVAC“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 30.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ДЕЛОВИ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ „ IMT BOLJEVAC“, редни број ЈН МВ 1.1.54/2016.

Назив и ознака из општег речника набавки:
34913000 разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152630

Рок за достављање понуда:
08.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
08.02.2017.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 31.01.2017.

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

ЈНМВ Броj 1.1.59 /2016.- Електро делови за механизацију и возила са специјалном надградњом

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 24.01.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ Броj 1.1.59 /2016.- Електро делови за механизацију и возила са специјалном надградњом

34913000 разни резервни делови

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152283

 

Рок за достављање понуда:
03.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
03.02.2017.године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈНМВ 1.1.63/2016-АЛАТ, Партија 3-Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.12.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.63/2016-АЛАТ, Партија 3-Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине
44512000- разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=148901

ЈНМВ 1.3.8/2016-Извођење радова на изради аутоматског заливног система у Академском парку

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.09.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

45332200- радови на инсталацији водоводних цеви

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

ЈН МВ 1.1.22./2016- МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 29.02.2016. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.22/2016- МЕТАЛНИ ОДЛИВЦИ ЗА ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР
43325000 – опрема за паркове и дечија игралишта


https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=128327

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
10.03.2016. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
10.03.2016. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.1.67./2015- ГРЕЈНА ТЕЛА НА ЧВРСТА ГОРИВА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник републике србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке . Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.10.2015. гоине.Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.67./2015-ГРЕЈНА ТЕЛА НА ЧВРСТА ГОРИВА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ
39721000 –опрема за кување или грејање у домаћинству

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
13.11.2015. године до 13:00 часова
Јавно отварање понуда:
13.11.2015. године у 13:15 часова

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд