У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 1.2.39/2017 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКОГ УРЕЂЕЊА ЦЕЛИНЕ А У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 27.09.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.39/2017 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКОГ УРЕЂЕЊА ЦЕЛИНЕ А У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ
71243000-израда нацрта планова (системи и интеграција)

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=171187

Рок за достављање понуда:
09.10.2017. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
09.10.2017. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.46/2017 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, Партија 1-Стручно оспособљавање за рад са опасним материјама

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 25.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

ЈН МВ 1.2.46/2017 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, Партија 1-Стручно оспособљавање за рад са опасним материјама
80000000 – Услуге образовања и стручног оспособљавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
09.05.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
09.05.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Измена конкурсне документације 27.04.2017.године

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

ЈН 1.1.12./2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 2-Руже

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана10.04.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкe:

ЈН бр. 1.1.12./2017- БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ, ЦВЕЋЕ И СЕМЕ Партија 2-Руже
031211000 – Хортикултурни производи

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
12.05.2017.године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
12.05.2017. године. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.1.31./2017- ИНДУСТРИЈСКА РОБА,П1,П2,П3,П4,П5,П6,П7,П8,П9

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:ЈН МВ 1.1.31./2017- ИНДУСТРИЈСКА РОБА
ПАРТИЈА 1-Траке, украсни папири,сунђери и пропратна галантерија
ПАРТИЈА 2- Декорације и честитке
ПАРТИЈА 3- Стаклене посуде
ПАРТИЈА 4- Керамичке посуде
ПАРТИЈА 5- Пластичне посуде
ПАРТИЈА 6-Новогодишњи украси
ПАРТИЈА 7- Корпе
ПАРТИЈА 8-Ексклузивне посуде
ПАРТИЈА 9-Вештачко цвеће
39298900 разни производи за декорацију

 

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београдаhttps://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=155177

 

Рок за достављање понуда:
16.03.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
16.03.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Одлука о обустави поступка-партија 1

Одлука о обустави поступка-партија 7

Одлука о обустави поступка-партија 8

Одлука о обустави поступка-партија 9

Одлука о обустави поступка -партија 4

Одлука о обустави поступка-партија 5

Одлука о обустави поступка-партија 6

Одлука о обустави поступка-партија 2

Одлука о обустави поступка-партија 3

Обавештење о обустави поступка -партија 1

Обавештење о обустави поступка -партија 2

Обавештење о обустави поступка -партија 3

Обавештење о обустави поступка -партија 4

Обавештење о обустави поступка -партија 5

Обавештење о обустави поступка -партија 6

Обавештење о обустави поступка -партија 7

Обавештење о обустави поступка-партија 8

Обавештење о обустави поступка партија 9

ЈН МВ 1.2.43./2016- УСЛУГА, СЕРВИСА РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ ПУМПИ, ВЕНТИЛА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЕЛЕКТРОМОТОРА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана13.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.43./2016- УСЛУГА, СЕРВИСА РЕМОНТА И ЗАМЕНЕ ПУМПИ, ВЕНТИЛА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ЕЛЕКТРОМОТОРА

50000000 – услуге одржавања и поправки

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
23.02.2017. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
23.02.2017. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.1.31./2017- ИНДУСТРИЈСКА РОБА

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 01.02.2017. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.1.31./2017- ИНДУСТРИЈСКА РОБА
39298900 разни производи за декорацију

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=152799

Рок за достављање понуда:
09.02.2017. године до 10 часова
Јавно отварање понуда:
09.02.2017. године у 10 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ Конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Oдлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

© ЈКП Зеленило-Београд