У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 4- Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана10.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 4- Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине
44512000 – разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд