У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈНМВ броj 1.1.35/2020-ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HAGLEITNER"

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана04.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

33700000 – производи за личну негу

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
17.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка 1 1 35 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд