У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈНМВ 1.2.13 /2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ, Партија 2- Услуга одржавања браварских,столарских и стругарских машина

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.13 /2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ, Партија 2- Услуга одржавања браварских,столарских и стругарских машина - 50800000 – разне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.02.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
24.02.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРОЛОГ П2 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка бр. 1 2 13 20 P2

© ЈКП Зеленило-Београд