У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке мале вредности
  • ЈНМВ 1.1.31/2020 TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ Партија 1- Тонери и кетриџи за штампаче марке „HP“ Партија 3- Тонери и кетриџи за штампаче марке „LEXMARK“

ЈНМВ 1.1.31/2020 TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ Партија 1- Тонери и кетриџи за штампаче марке „HP“ Партија 3- Тонери и кетриџи за штампаче марке „LEXMARK“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.31/2020 TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ
Партија 1- Тонери и кетриџи за штампаче марке „HP“
Партија 3- Тонери и кетриџи за штампаче марке „LEXMARK“Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.02.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
24.02.2020. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Појашњење конкурсне

Одлука о обустави поступка П1

Одлука о обустави П3

Обавештење о обустави П1

Обавештење о обустави П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд