У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈНМВ 1.1.18/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 16.10.2019. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.18/2019 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ,

Партија 2-Емулзије за чишћење снега
Партија 3-Со за топљење снега и леда (индустријска со)

44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

 Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
28.10.2019. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
28.10.2019. године у 11 часова и 15 минута,

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 1.1.18/2019 П2  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ1.1.18/2019 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 1.1.18/2019 П2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 1 1 18/ 2019 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ 1 1 18/2019П3

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 1 1 18 19 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 1 1 18/2019 П3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОЈ ОДЛУЦИ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ 1 1 18/19 П3

Одлука о обустави поступка П3

Обавештење о обустави поступка 1 1 18 п3 19

 

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд