У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН МВ 1.2.41/2019 УСЛУГА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ИЗ БЗР-А

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.41/2019 УСЛУГА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ИЗ БЗР-А

90711100-процена ризика или опасности,осим у грађевинарству

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234693

Рок за достављање понуда:
30.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
30.01.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 2 41 19

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд