У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

ЈН 1.1.29/2020 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.29/2020 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ
44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
је 09.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 1 1 29 2020

Обавештење о обустави поступка 1 1 29 2020 1 1 29 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд