У складу са Закључком Градског већа града Београда број 404-191/20- ГВ обустављају се сви започети поступци јавних набавки, осим јавних набавки за које је добијена сагласност Секретаријата за финансије Градске управе града Београда.

  • Почетна
  • Обустављене
  • Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

ЈНМВ броj 1.1.35/2020-ПАПИРНА ГАЛАНТЕРИЈА И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА УРЕЂАЈЕ МАРКЕ "HAGLEITNER"

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана04.03.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

33700000 – производи за личну негу

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
17.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
17.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка 1 1 35 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН 1.1.29/2020 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 28.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН 1.1.29/2020 МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ
44113910 - Материјал за зимску службу на путевима
14400000 - Со и чист натријум хлорид

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
је 09.03.2020. године до 13 часова
Јавно отварање понуда:
09.03.2020. године у 13 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка 1 1 29 2020

Обавештење о обустави поступка 1 1 29 2020 1 1 29 2020

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ 1.2.13 /2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ, Партија 2- Услуга одржавања браварских,столарских и стругарских машина

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 13.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.2.13 /2020 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ, Партија 2- Услуга одржавања браварских,столарских и стругарских машина - 50800000 – разне услуге поправке и одржавања

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.02.2020. године до 09 часова
Јавно отварање понуда:
24.02.2020. године у 09 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРОЛОГ П2 конкурсне документације

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка бр. 1 2 13 20 P2

ЈНМВ 1.1.31/2020 TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ Партија 1- Тонери и кетриџи за штампаче марке „HP“ Партија 3- Тонери и кетриџи за штампаче марке „LEXMARK“

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 12.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ 1.1.31/2020 TOНЕРИ, КЕТРИЏИ, РИБОНИ, РИБОНИ ЗА ШTАМПАЧЕ, ФОТОКОПИР АПАРАТЕ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНЕ УРЕЂАЈЕ
Партија 1- Тонери и кетриџи за штампаче марке „HP“
Партија 3- Тонери и кетриџи за штампаче марке „LEXMARK“Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
24.02.2020. године до 12 часова
Јавно отварање понуда:
24.02.2020. године у 12 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Појашњење конкурсне

Одлука о обустави поступка П1

Одлука о обустави П3

Обавештење о обустави П1

Обавештење о обустави П3

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 4- Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана10.02.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈНМВ броj 1.1.67/2020- АЛАТ, Партија 4- Резни алат за столарске, грађевинске, браварске и стругарске машине
44512000 – разни ручни алати

Линка на Портал јавних набавки - Скупштина града Београда

Рок за достављање понуда:
21.02.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
21.02.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

ПРИЛОГ 

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

ЈН МВ 1.2.41/2019 УСЛУГА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ИЗ БЗР-А

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 21.01.2020. године. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН МВ 1.2.41/2019 УСЛУГА ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА ИЗ БЗР-А

90711100-процена ризика или опасности,осим у грађевинарству

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=234693

Рок за достављање понуда:
30.01.2020. године до 11 часова
Јавно отварање понуда:
30.01.2020. године у 11 часова и 15 минута

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели 1 2 41 19

Обавештење о закљученом уговору

Појашњење и додатне информације

Остала обавештења

© ЈКП Зеленило-Београд