Сертификат ISO 27001

Систем контроле безбедности информација одржава поверљивост, интегритет и расположивост информација применом процеса управљања ризиком и улива поверење заинтересованим странама да се ризиком адекватно управља.

Мерама заштите информационог система се обезбеђује превенција од настанка инцидената, односно превенција и минимизација штете од инцидената који угрожавају вршење надлежности и обављање делатности, а посебно у оквиру пружања радних услова запосленима.

Међународни стандард ИСО27001 припремљен је да би се обезбедио модел за успостављање, примену, одржавање и стално побољшавање информационог система за безбедност информација. Усвајање система за безбедност информација је била опредељење нашег предузећа. На успостављање и примену система за безбедност информација у ЈКП "Зеленилу-Београд", Београд утицале су потребе за бољу комуникацију између физички развојених објеката по целом граду као и циљеви и захтеви за безбедност организационих процеса који су се имплементирали путем нових интернет технологија који се све више користе.

Сертификат можете погледати на линку:

 Сертификат ISO 27001

© ЈКП Зеленило-Београд