Надлежности

У оквиру делокруга рада ЈКП "Зеленило-Београд", Београд  је надлежно за:

1. ДАВАЊЕ УСЛОВА: ( Закон о планирању и изградњи Републике Србије)

1.1 На нивоу Планског акта ( сарадња са носиоцима израде Планског акта – Регулационих планова – Урбанистичких пројеката – прелиминарних стручних мишљења ) - члан 45, став 3 ,тачка 5

1.2. На нивоу Техничких услова за ниво Главног пројекта 

( Инвеститор је у обавези да пре израде Главног пројекта прибави Техничке услове из надлежности ЈКП “Зеленило – Београд “ ) члан 103, став 1, тачке 6 и 7

2. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ: ( Закон о планирању и изградњи Републике Србије)

2.1. На трасу инсталација ( водовод, канализација, гасовод, електроинсталације, ПТТ … ) члан 103 , став 2

3. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ: ( Градска Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина )

3.1 . За привремено коришћење јавне зелене површине за спортске вежбе, приредбе, дечије забавне паркове и у сличне сврхе у складу са прописима који регулишу ову материју ( члан 13 )

3.1.1. Одобрење за постављање забавних паркова, циркуса, спортских и других монтажних објеката који се постављају на јавној површини на захтев заинтересованог лица издаје организациона јединица управе градске општине надлежна за комуналне послове, уз предходну сагласност организације којој је та површина поверена на управљање, коришћење и одржавање (Градска Одлука о условима и начину постављања привремених објеката на јавним 

зеленим површинама, члан 17 – а ) 

3.2. За извођење радова на јавној зеленој површини инвеститор је дужан да прибави услове и мишљење о мерама које се морајu предузети у циљу заштите јавне зелене површине при извођењу радова ( члан 18 )

3.3. Извођење радова на постојећим подземним инсталацијама који изискују раскопавање јавне зелене површине не могу се предузети без предходно прибављене сагласности ( члан 20).

4. УКЛАЊАЊЕ СТАБАЛА СА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:

( Градска Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина )

4.1. ЈКП "Зеленило-Београд", Београд  је дужно да са јавних зелених површина уклања стабла или делове стабала који су оболели, дотрајали или оштећени од елементарних непогода или услед саобраћајног удеса ако угрожавају живот људи, нормалан саобраћај или околна стабла, уз предходно прибављену сагласност стручне комисије, осим у случајевима хитних интервенција ( члан 15 ).

У наведеним случјевима, када због хитности није могуће спровести прописани поступак, уклањање стабала се може извршити по налогу комуналног инспектора.

4.2. Уклањање здравих стабла са јавне зелене површине, која угрожавају објекте и подземне инсталације, на захтев заинтересованог лица на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица врши се на основу одобрења организационе јединице Градске управе надлежне за комуналне послове, по претходно прибављеном мишљењу сталне стручне комисије коју ова организациона јединица образује.

4.2.2. Стална стручна комисија даје мишљење у виду записника на основу ког се издаје решење, а по предходној уплати компензације за посечена стабла на посебан рачун буџета града, односно општине за сађење нових стабала. Стручна комисија утврђује накнаду за посечена стабла.( члан 14).

4.2.3. ЈКП "Зеленило-Београд", Београд  врши сечу стабала са јавних зелених површина у оквиру Програма редовног одржавања јавног зеленила, а са површина специјалне намене о трошку корисника тих површина , a уз претходно прибављено решење организационе јединице Градске управе надлежне за комуналне послове и прибављеној сагласности сталне стручне комисије коју образује орган градске управе надлежан за комуналне послове ( школска дворишта, дечије установе, здравствене установе, дворишта стамбених зграда … ).

© ЈКП Зеленило-Београд