Заменик градоначелника обишао Велико ратно острво

Заменик градоначелника Горан Весић, генерални директор ЈКП „Зеленило-Београд“ Слободан Станојевић и градска секретарка за заштиту животне средине Ивана Вилотијевић обишли су данас Велико ратно острво. Весић је окарактерисао овом приликом острво као благо и природни драгуљ Београда. Сваке године ово острво се шири, а само током последњих деценија увећано је за педесетак хектара. Оно има немерљив значај за главни град, навео је Весић, јер обилује природним богатством и заштићеним врстама.


– Град Београд на посебан начин брине о Великом ратном острву, на њему се природа чува и није дозвољена градња. Тренутно се уређује канал Галијаш, који је природно мрестилиште риба. Река стално наноси муљ, па је до сада очишћено скоро 650 метара каналског простора и наставиће се са радовима, како би када вода надође, рибе нашле своје склониште и мрестилиште током зиме и пролећа – рекао је Весић.

„Зеленило – Београд” овде има своју базу, простор је намењен едукацији ученика, а истовремено радници предузећа уређују шуму и подмађују је садницама.  

– Има доста планова за Велико ратно острво, али сви они се налазе у оквиру Плана генералне регулације зелених површина, који је недавно, а први пут у историји, усвојила Скупштина града Београда. План предвиђа повећање зелених површина у граду са тренутних 15 на 25 процената. Велико ратно остраво део је овог плана и зато је у потпуности заштићено од сваке врсте уништавања, те је обезбеђено да овде, такорећи, влада природа – истакао је Весић.

Заменик градоначелника је додао да све што се ради на овом простору јесте у функцији природе и њеног очувања. Остраво треба да постане доступније већем броју грађана Београда, али не као туристичка атракција да би се очувало какво јесте, нагласио је Весић, и најавио да ће се искористити фондови Европске Уније за заштиту Дунава како би природа остала заштићена. 

Заштићено природно добро „Велико Ратно острво“, предео изузетних одлика, је заједнички назив за две речне аде (Велико и Мало Ратно острво), које чини јединствену геолошку творевину.

Природно добро је заштићено 2005. године и чини га и свака друга површина тла Великог и Малог Ратног острва која се, при најнижем стању водостаја налази изнад нивоа реке, као и сви спрудови који се јављају, односно који се могу јавити услед дејства водених струја и промена у вегетацији или као последица наноса, а који су повезани са адама.

Велико Ратно острво површине од око 211 ha је непоновљив елемент природе у центру Београда, смештено између два историјска језгра, београдске тврђаве и земунског средњовековног утврђења.

Барска вегетација се налази у двема уздужним депресијама Великог Ратног острва које се зову Велики и Мали Галијаш. Карактеристичне врсте ове барске заједнице у централном делу острва граде читаве „подводне ливаде“. Велико Ратно острво, је проглашено и природним рибљим плодиштем. Велики Галијаш је централни део овог природног рибљег плодишта, реконструисан и потпуно оспособљен током 2006 – 2007 године. Са дужином од око 800 метара, ширином до 30 метара, претежном дубином до 2 метра при средње високом водостају и воденом вегетацијом која обезбеђује разноврсну мресну подлогу.

За заштићено подручје утврђене су три зоне са различитим режимима заштите и то:

Зона заштите природе – режим заштите I степена који има карактер специјалног резервата природе,

Зона рекреације – режим заштите II степена,

Зона туризма – режим заштите III степена.

Велико и Мало Ратно острво имају, међу очуваним влажним стаништима која се налазе у Београду највећу разноврсност у бројности животињских врста, посебно птица, и биљних врста везаних за мочварна станишта. На Ратном острву и око њега се среће 185 врста птица, сврстаних у 45 фамилија и 17 редова. На Великом Ратном острву 77 врста птица се гнезди, од којих су 52 станарице, а 25 селице. Резултати истраживања показују да овај простор представља тачку највећег биодиверзитета на територији Београда, када је реч о орнитофауни. На Дунаву уз острво у зимском периоду неке северне врсте птица мочварица зимују и то је једина прилика да се неке од ових врста могу срести у Србији. Велико Ратно острво окружено Савом и Дунавом омогућава боравак птица током целе године. Речни токови представљају путеве којим птице мигрирају. Зими остају незамрзнути и представљају прибежиште за боравак у неповољном периоду године.

Подручја Великог и Малог Ратног острва, иако се ради о релативно малом простору, могу се дефинисати као подручја од значаја за заштиту животне средине и културно-историјског наслеђа, а нарочито за очување биодиверзитета, јер се у њему срећу осетљиви и комплексни екосистеми и сачувана су подручја значајна за врсте и животне заједнице које га насељавају, а имају велику улогу и у одржавању биолошке разноврсности ширег подручја приобаља и самог града.

© ЈКП Зеленило-Београд