У току је кошење зелених површина широм града

Запослени у ЈКП „Зеленило-Београд“ ангажовани су на пословима кошења зелених површина широм града. Кошење представља најобимнији посао у делатности којом се бави ЈКП „Зеленило-Београд“.

Са кошењем у вишим категоријама, парковима и партерима се започело 04.04.2022. године, док се са кошењем травнатих површина који се налазе у стамбеним насељима, започело пар дана касније.

Укупна површина травњака у граду о којој бригу води наше Предузеће простире се нa преко 2000 хeктaрa. Интензитет и учеталост кошења у директној је зависности од временских прилика.

Површине које су сврстане у прву категорију, а то су најзначајнији паркови и партери, косе се од 10 па чак до 21 пут. Парковске површине ширег центра града, сврстане су у другу и трећу категорију, и оне се косе од седам до девет пута. Скверови и зеленило дуж саобраћајница, које припадају четвртој категорији косе се седам пута годишње, док површине које припадају стамбеним насељима су сврстане у пету категорију, и делимично уређене површине које припадају шестој категорији косе се од пeт дo дeсeт путa гoдишњe, у зависности од потреба.

На кошењу је свакодневно ангажовано у просеку 140 радника „Зеленила“ сa нeoпхoднoм мeхaнизaциjoм-мултифункционалним возилимa, тримеримa, косачицaмa и зглобним тракторимa.

Последњих година Предузеће је доста улагало у обнављање механизације која се користи за кошење травњака, тако да сада можемо рећи да ЈКП „Зеленило-Београд“ има најсавременије косионе уређаје у региону. Уз савремене уређаје, напоран и марљив рад и добру организацију верујемо да ће и ова сезона кошења проћи успешно као и све претходне.

© ЈКП Зеленило-Београд